ebara protiv pozarni sistem

Protivpožarni sistemi po Evropskom standardu UNI EN 12845. Protivpožarni sprinkler sistem se koritsti za aumotasko snabdevanje vodom automatizovanih protiv požarnih jedinica. Ovakav sistem sastoji se iz 1-2 centrifugalne električne pumpe i džokej električne pumpe.

Ukoliko postoji potreba za intervencijom protiv požarnog sistema, isti se startuje preko 2 regulatora pritiska u komandnom ormanu, koji je dostupan za svaku od pumpi. Startovanje sistema može pokrenuti i akustični i svetlostni alarm koji se može nalaziti na većoj udaljenosti.

Mala džokej (pilot) pumpa interveniše u slučaju curenja sistema, rad pumpe se kontroliše preko sopstvenog komandog ormana i regulatora pritiska koji je podešen na nešto veću vrednost nego prekidač glavne pumpe.

 

Više informacija »